Kontakter

 

Bild på Mårten (2) Mårten Björkgren (TD) är akademilektor i religionsundervisningens didaktik. Inom IDEMO ansvarar jag för utvecklandet av ämnesövergripande pedagogik vid Åbo Akademis ämneslärarutbildning. Min forskning inom projektet handlar om ämnesdidaktiska förutsättningar för ämnesövergripande undervisning och verksamhetskultur i gymnasieutbildningen, samt om studerandes erfarenheter av att t.ex. integrera inslag av fysiskt aktivitet i ämnesundervisningen, det vi inom IDEMO kallar Learning by Moving.  Forskningsprofil.

 

Tom Tom Gullberg (FD) är akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik. Förutom IDEMO driver jag också ett utvecklingsprojekt inom minoritetspedagogik tillsammans med Mårten Björkgren. Inom IDEMO ansvarar jag för utarbetande av strukturer och modeller för ämnesövergripande pedagogik, med särskilt fokus på moduler som nya inslag i den nya gymnasieläroplanen. Ytterligare ansvarsområden är budgetuppföljning och kontakter till media. Forskningsprofil.

 

Enkvist_Nina_9996 (2) Nina Mård (PeM) är doktorand i pedagogik, och skriver en avhandling kring hur klasslärare integrerar historia och samhällslära i mångvetenskaplig undervisning. I IDEMO fungerar jag som projektkoordinator, och ansvarar för att koordinera verksamheten samt upprätthålla hemsidan och övrig information. Jag håller också ständig kontakt med projektets medarbetare i Jyväskylä. Med mig kan man alltid ta kontakt i frågor som gäller projektet. Forskningsprofil

 

Anders Fransén bild (1) Anders Fransén (PeM, EM) är gymnasielärare i ämnena historia, samhällslära och filosofi. Inom ramen för mitt yrkesverksamma liv har jag bl.a. intresserat mig för frågor som rör företagsamhet och skolutveckling. Efter de lärarbehörighetsgivande studierna har jag t.ex. avlagt en magisterexamen i företagsledning och entreprenörskap vid Svenska handelshögskolan (2017), kursen Utbildningsledarskap (2015) och YES-nätverkets tutorlärarutbildning i företagsamhetsfostran (2018).  Inom IDEMO fungerar jag i huvudsak som projektledare för det svenskspråkiga gymnasienätverket och ämnesövergripande pedagogik vid Vasa övningsskolas gymnasium. Jag sätter stor vikt vid influenser från universitetsvärlden och omvärldsfenomen, vilket kommer till uttryck både i min roll som lärarutbildare och samarbetet med FPV. LinkedIn-profil.

 

Matti och Mikko Lehtori Matti Rautiainen (KT) ja yliopistonopettaja Mikko Hiljanen (FT) Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta vastaavat Idemo-projektin demokratiakasvatuksellisesta puolesta. Demokratiakasvatuksella voidaan tarkoittaa montaa asiaa, mutta Idemo-projektissa demokratia tiivistyy sanaan yhdessä. Toteutettavissa kokeiluissa sekä opettajankoulutuksessa demokratia eletään todeksi kouluarjessa tekemällä asioita yhteistyössä kaikkien kanssa tasa-arvoisesti ja opiskelijoiden osallisuutta lisäten. Niiden lisäksi kokeiluissa, sekä Matin ja Mikon työssä yleisemminkin, korostuvat tutkimuksellinen ja kokeileva ote.