Kontakter

 

Bild på Mårten (2) Mårten Björkgren (TD) är akademilektor i religionsundervisningens didaktik. Inom IDEMO ansvarar Mårten för utvecklandet av ämnesövergripande pedagogik vid Åbo Akademis ämneslärarutbildning. Hans forskning inom projektet handlar om ämnesdidaktiska förutsättningar för ämnesövergripande undervisning och verksamhetskultur i gymnasieutbildningen, samt om studerandes erfarenheter av att t.ex. integrera inslag av fysiskt aktivitet i ämnesundervisningen, det som inom IDEMO kallas Learning by Moving.  Forskningsprofil.

 

Tom Tom Gullberg (FD) är akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik. Förutom IDEMO driver Tom också ett utvecklingsprojekt inom minoritetspedagogik tillsammans med Mårten Björkgren. Inom IDEMO ansvarar Tom för utarbetande av strukturer och modeller för ämnesövergripande pedagogik, med särskilt fokus på moduler som nya inslag i den nya gymnasieläroplanen. Ytterligare ansvarsområden är budgetuppföljning och kontakter till media. Forskningsprofil.

 

Enkvist_Nina_9996 (2) Nina Mård (PeD) är doktor i pedagogik. I hennes doktorsavhandling från 2021 undersöks mångvetenskaplig undervisning inom det finländska klassläraruppdraget. I IDEMO fungerar Nina som projektkoordinator, och ansvarar för att koordinera verksamheten samt upprätthålla hemsidan och övrig information. Hon håller också ständig kontakt med projektets medarbetare i Jyväskylä. Med Nina kan man alltid ta kontakt i frågor som gäller projektet. Forskningsprofil

 

Anders Fransén bild (1) Anders Fransén (PeM, EM) är gymnasielärare i ämnena historia, samhällslära och filosofi. Inom ramen för mitt yrkesverksamma liv har Anders bl.a. intresserat sig för frågor som rör företagsamhet och skolutveckling. Efter de lärarbehörighetsgivande studierna har han t.ex. avlagt en magisterexamen i företagsledning och entreprenörskap vid Svenska handelshögskolan (2017), kursen Utbildningsledarskap (2015) och YES-nätverkets tutorlärarutbildning i företagsamhetsfostran (2018).  Inom IDEMO fungerar Anders i huvudsak som projektledare för det svenskspråkiga gymnasienätverket och ämnesövergripande pedagogik vid Vasa övningsskolas gymnasium. Han sätter stor vikt vid influenser från universitetsvärlden och omvärldsfenomen, vilket kommer till uttryck både i rollen som lärarutbildare och samarbetet med FPV. LinkedIn-profil.

 

Matti och Mikko Lehtori Matti Rautiainen (KT) ja yliopistonopettaja Mikko Hiljanen (FT) Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta vastaavat Idemo-projektin demokratiakasvatuksellisesta puolesta. Demokratiakasvatuksella voidaan tarkoittaa montaa asiaa, mutta Idemo-projektissa demokratia tiivistyy sanaan yhdessä. Toteutettavissa kokeiluissa sekä opettajankoulutuksessa demokratia eletään todeksi kouluarjessa tekemällä asioita yhteistyössä kaikkien kanssa tasa-arvoisesti ja opiskelijoiden osallisuutta lisäten. Niiden lisäksi kokeiluissa, sekä Matin ja Mikon työssä yleisemminkin, korostuvat tutkimuksellinen ja kokeileva ote.