Sista projekthösten på gång!

Vi skriver nu september 2021. Projektet Idemo har fortgått i snart tre år, sedan hösten 2018, och börjar småningom närma sig sitt slut. Vid Åbo Akademi fortgår projektarbetet i Idemos regi ännu under denna höst, medan våra kolleger i Jyväskylä har avslutat sin projektinsats under sommaren.

Denna sista projekthöst omfattar en hel del aktiviteter. I augusti skrev vi flitigt ihop en forskningsartikel på ett forskningsmaterial vi samlat in under våren. I artikeln undersöker vi hur begreppet kritiskt tänkande kan förstås i ett ämnesövergripande perspektiv.

Nu i september, fredag 24.9 kl. 13, disputerar projektkoordinator Nina Mård på en avhandling i pedagogik med titeln ”Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget. Mellan autonomi och normativitet”. Avhandlingen har skrivits i nära samarbete med Idemo och kan läsas här: https://www.doria.fi/handle/10024/181727. Disputationen går att följa på zoom: https://www.abo.fi/evenemang/disputation-i-pedagogik-7/.

I november, onsdag 10.11 kl. 9-11:30, har vi glädjen att i samarbete med Ung Företagsamhet Österbotten ordna ett digitalt GLP2021-seminarium med fokus på arbetsliv och företagsamhet. Närmare info om seminariet sänds ut inom kort, håll utkik om du är intresserad att delta!

Under hösten erbjuder vi även skräddarsydda fortbildningslösningar för våra projektgymnasier. Att möta varje enskild skolas behov och önskemål har varit en ambition under hela projektets gång.

I samband med att projektet avslutas vid årsskiftet planerar vi att ge ut en handbok om ämnesövergripande undervisning. I handboken samlar vi teoretiska och praktiska kunskapsbidrag från projektarbetet, både vid ÅA och JY, och låter även några av projektgymnasierna dela med sig av praktiska erfarenheter hur man kan arbeta ämnesövergripande i gymnasiet.

Mycket roligt på gång! Följ vårt arbete på sociala medier och hemsidan!

Hösthälsningar från Idemo-gänget

Virtuell seminariedag om ämnesövergripande undervisning 29.9

Varmt välkommen med på en djupdykning i ämnesövergripande undervisning tisdagen den 29 september! Seminariet ordnas virtuellt av fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och riktar sig till undervisande och forskande personal vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo, samt till skolor och lärare som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO.

I programmet deltar prof. Søren Harnow Klausen från Syddansk universitet i Danmark med perspektiv som lyfter in ämnesövergripande tänkande och aktiviteter i ett större bildningssammanhang. I sin bok “På tvaers af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamarbejde” (2011) konstaterar Klausen att många lärare upplever en klyfta mellan ambitiösa läroplansmål och skolverkligheten.

Under eftermiddagspasset sker ett utbyte av tankar och erfarenheter. Deltagarna samtalar i mindre grupper utifrån färdiga frågeställningar som delges senare. En annan programpunkt är forskarpresentationer av modeller som kan stödja och inspirera deltagarna i den krävande uppgiften att uppnå läroplansmålsättningarna.

PROGRAM

10.00-12.00 FÖRELÄSNINGSSESSION MED PROF. SØREN HARNOW KLAUSEN KRING FÖLJANDE TEMAN:

 • Historiskt perspektiv på mång- och tvärvetenskaplighet i skolan
 • Förhållandet mellan ämnesövergripande undervisning och bildningsbegreppet
 • Finns det risk att kunskaper och färdigheter fasas ut och glöms bort i kompetensdiskursen?

13.00-15.00 GRUPPDISKUSSION

 • Introduktion av prof. Søren Harnow Klausen
 • Utbyte av tankar och erfarenheter bland ämneslärare från skolor som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO
 • Samtalen sker utifrån färdiga frågeställningar
 • Forskare vid fakulteten presenterar modeller för samverkan och synergi mellan ämnen
 • Avslutande reflektioner

ANMÄLAN
Anmälan görs senast 23.9.2020 via följande länk:
https://tinyurl.com/y52kxj8q
De som har anmält sig kontaktas sedan för mer information om den virtuella plattformen och hurudana digitala verktyg som används under dagen.


KONTAKTPERSONER

Ann-Sofi Röj-Lindberg (LUMA) aroj@abo.fi

Anders Fransén (IDEMO) afransen@abo.fi

Idemo finns nu på youtube!

Idemo finns nu på youtube! Vi hoppas att filmerna vi lanserar där ska erbjuda inblick i vad vi gör i projektet. Vi önskar också dela med oss av tankar och idéer kring att arbeta ämnesövergripande i gymnasiet.

I den första filmen samtalar vi kring uppdraget ämnesövergripande pedagogik ur projektets synvinkel. Vi diskuterar begrepp och angreppssätt. Och vi hoppas att diskussionen i filmen ska kunna fortsätta i lärarrum och andra sammanhang där det ämnesövergripande angreppssättet är ett inslag i verksamheten.

Håll också utkik för kommande filmer från och med början av augusti. Du hittar filmerna enkelt på vår hemsidas ingångssida.

Med den första filmen vill vi samtidigt tacka för det gångna läsåret. Vi tillönskar alla samarbetspartners och alla följare en skön sommar!

På kommande: Seminariedag 29.9

Inbjudan

Här kommer en preliminär inbjudan till en seminariedag om ämnesövergripande undervisning tisdagen den 29 september 2020. Seminariet ordnas av fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och riktar sig till undervisande och forskande personal i Vasa och Åbo, samt till skolor och lärare som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO.  

I programmet deltar prof. Søren Harnow Klausen från Danmark med perspektiv som lyfter in ämnesövergripande tänkande och aktiviteter i ett större bildningssammanhang. I sin bok “På tvaers af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamarbejde” (2011) konstaterar Klausen att många lärare upplever en klyfta mellan ambitiösa läroplansmål och skolverkligheten. Samverkan mellan ämnen är en krävande uppgift och det är inte alltid uppenbart vad den skall leda till. Under seminariet presenteras två modeller som kan stödja och inspirera deltagarna i denna krävande uppgift.

 

Under förmiddagspasset kl. 9-12 behandlas t.ex. följande teman/frågeställningar:

o   Historiskt perspektiv på mång- och tvärvetenskaplighet i skolan.

o   Mellanmänskligt samarbete. Hur kommunicera mellan ämnesspecialister?

o   Begreppet bildning. Hur förhåller sig ämnesövergripande undervisning till  bildningsbegrepp?

o   Kompetensmål. Finns det kunskaper och färdigheter som riskerar bli/förbli gömda?

 

Under eftermiddagspasset kl. 13-16 sker ett utbyte av tankar och erfarenheter tillsammans med ämneslärare från skolor som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO. Deltagarna samtalar i mindre grupper utifrån färdiga frågeställningar som delges senare.

Mera information om innehåll och anmälan, samt om var och hur seminariet förverkligas, ges inom augusti. 

 

Med vänlig  hälsning, 

Ann-Sofi Röj-Lindberg och Mårten Björkgren

 

Kontaktpersoner:

Ann-Sofi Röj-Lindberg (LUMA) aroj@abo.fi

Anders Fransén (IDEMO) anders.fransen@abo.fi

Goda tips för distansundervisning

Lärarens arbetstid är begränsad och det finns inte tid att lära sig varje nytt verktyg som låter intressant. Nu om någonsin gäller det att undervisande personal och ledning diskuterar ihop sig och lär sig av varandra

Nyttiga länkar och hemsidor

Använd kollegiet som en styrka och ta del av andras erfarenheter. Tillsammans klarar vi även detta! Här nedan finns några nyttiga länkar där lärare delar med sig av goda erfarenheter och där man kan få stöd:

Webbsidan https://tutorlarare.fi är samlingsplatsen för tutorlärarnätverket. På denna sida har det under de senaste veckorna samlats en hel del material kring distansundervisning och arbetet pågår kontinuerligt. 

På Facebook finns det många nyttiga grupper där vissa är mer allmänna och andra är ämnade för att diskutera specifika tjänster. Gruppen Distansundervisning i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/225406038655504/ har samlat drygt 2000 lärare i Svenskfinland under de senaste veckorna och dignar av tips och tankar. Därtill finns där en hel del kunniga specialister som gärna hjälper till. Om du använder Zoom-tjänsten kan gruppen Zoom-användare i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/zoomsvenskfinland/ vara ett bra stöd. 

Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet samt fonderna delar även material på sina egna sidor samt på sociala medier (t.ex. https://www.oph.fi/sv/stod-av-natverk-och-kamratgrupper

En lyckad struktur

 1. Träffa dina studerande via videokontakt i mån av möjlighet. Trots att det innehåll du ämnar dela med dig av redan finns på YouTube finns det ett mervärde i att studerande får höra sin lärare och känna att läraren finns tillgänglig fortsättningsvis. Därtill behöver studerande få möjlighet att interagera med varandra. Det färdiga innehåll som finns kan i stället utnyttjas som eget arbete om man flippar på undervisningen. Ni behöver bestämma inom huset huruvida ni följer schemat fortsättningsvis eller om ni strukturerar upp tiden på annat sätt. 
 2. Studerande behöver få struktur och tydliga instruktioner. Vilka är de fasta tiderna och vilka deadlines bör eleven följa? Hur kan vi stödja studerandes planering av sin egen tid och stödja deras ansvarstagande? Hur stödjer vi studerandes och lärares välmående via strukturen?
 3. Studerande kan visa sitt lärande, kunnande och arbete på olika sätt. Om vi enbart ser slutresultatet i form av en inlämnad uppgift har vi svårt att bedöma det lärande och det arbete som eleven har påvisat under processen. Glöm inte att eleverna ofta har tillgång till en videokamera i sin telefon för att t.ex. lämna in reflektioner i form av video. Ge feedback på processen. 
 4. Kom överens om de tjänster ni använder – less is more. Det existerar en hel mängd olika tjänster för videokontakt, lagring av material och inlämning av uppgifter. Utgå från studerandes perspektiv och sträva efter att studerande skall ha så få inloggningar som möjligt att hålla reda på. När ni har en tjänst som fungerar som den gemensamma stommen i er distansundervisning (t.ex. Google Classroom, Microsoft Teams eller Itslearning) kan ni sedan i denna dela länkar till andra mindre tjänster (t.ex. Padlet). 

Informationen sammanställd av John Henriksson och Anna Wulff