SKOLAN I RÖRELSE

Jag hade under min datakurs förmånen att hålla min rörelselektion i kategorin ”Skolan i rörelse”. Tanken var först att integrera rörelse i mitt projekt ”skapa ljudeffekter i skolmiljön”. Jag gick till väga på följande sätt: Eleverna skulle skapa olika typer av ljudeffekter, som de sedan skulle använda i ett radioinslag som de producerade i programmet Audacity. Vid sidan om denna idé infann sig också idén att ha pausyoga. Jag valde att gå på det senare alternativet eftersom det förra hade skapat alldeles för mycket oro i klassen.

Pausyogan, under min ledning, var dock mycket lyckad. Före pausyogan var klassen stökig och ljudnivån var hög. Det fanns en inbyggd pratsamhet mellan eleverna. Men efter pausyogan var det lugnt och stilla. Jag hade lyckats bra med mitt ”Skolan i rörelse”-uppdrag.

Jag är säker på att man kunde integrera min mellangymnastik i undervisningen. Men kanske i ett projekt som är mera heterogent än det som jag först tänkte mig. Man kunde tro att pausyoga också skulle vara ett element i undervisningen om undervisningen är rörig och eleverna är ofokuserade.

Jag kommer nästa gång att försöka integrera min gymnastik på ett effektivare sätt i undervisningen och inte bara använda den som ett redskap för att få en lugnare klass.