Gränsöverskridande samarbete med framtidsfokus

Under de första dagarna av värmande vårvintersol träffades flera Vi7-gymnasielärare och utbildare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Academill i Vasa. Målsättningen med träffen var att spinna vidare på positiva erfarenheter av samverkan mellan gymnasier och universitetsvärlden samt de tankar om gränsöverskridande växelverkan som figurerat en längre tid.

Kim Strandberg – professor i statskunskap – sammankallade flera av samarbetsgymnasierna inom Idemo-nätverket till ett produktivt idékläckarläger vid Academill. Med gymnasiets läroplansreform som central utgångspunkt inleddes mötet med förväntansfulla utbildare från såväl andra som tredje stadiet.  

cid:5ba85ac2-c3ee-4f9d-8891-3e5cf55731f8@abo.fi
Åbo Akademi i Vasa

Parallellt med frågor som rörde gymnasisternas universitetsförberedelser kretsade diskussionen länge och väl kring ämnesövergripande frågor, kompetensområden och betydelsen av det stadieöverskridande samarbetet i sig. En central plats på mötesagendan hade även forskningsprojektet Pocket Democracy. Då diskuterades bland annat möjligheterna till workshoppar med gymnasisterna, något som redan förverkligats vid Gymnasiet i Petalax.

Forskarna Janne Berg och Jenny Lindholm introducerar Pocket Democracy vid Gymnasiet i Petalax (Bilden hämtad från Gymnasiet i Petalax Facebooksida)

Med avstamp i de framåtblickande samtalen – som utöver nämnda teman också tangerade distansundervisning och bedömningsfrågor – beslöts att studerande i de olika pilotgymnasierna ska erbjudas kurser vid Statskunskap med masskommunikation från och med hösten 2020. Konkreta kursförslag för läsåret 2020-21 är exempelvis Journalistikens grunder och utgångspunkter (kursansvarig: Klas Backholm), Kinas politiska historia (kursansvarig: Claus Stolpe) och Politikens teori och praxis (kursansvarig: Thomas Karv).

Med de positiva erfarenheterna från mötet ser jag stor potential för ett närmare samarbete mellan universiteten/högskolorna och gymnasierna runt om i landet. Insikterna om synergieffekter var uppenbara hos utbildarna på de olika stadierna. Och om dylika samarbeten stegvis fördjupas är möjligheterna att bevara och stärka den finländska bildningstraditionen alldeles utmärkta.