Aktivt medborgarskap: Vasa stad och Vasa övningsskolas gymnasium som case

På måndagen 20.9 fick Vasa övningsskolas gymnasium besök av områdesservicechef Suvi Aho och ungdomskoordinator Teemi Saarinen, båda från Vasa stad. Besöket hade planerats redan under vårterminen och ingår i ett antal större helheter.

För det första är det fråga om Vasa stads egna ambitioner att stärka dialogen med invånarna, i enlighet med den existerande demokratistrategin, där ungdomar utgör en viktig intressegrupp. Staden har många olika initiativ på gång för tillfället, där flera – däribland det ifrågavarande – delvis också omspänner en bredare tanke om Stay in town. Att i korthet skapa en attraktiv stad, som erbjuder såväl arbetsplatser som medborgarmöjligheter som främjar välbefinnande.

https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasa-kehittaa-kuntapalvelujaan-yhdessa-muiden-kuntien-kanssa/

https://www.vaasa.fi/sv/bo-och-lev/delta-och-paverka/

https://www.vaasa.fi/sv/info-om-vasa-och-regionen/utvecklande-och-internationella-vasa/stadsstrategin/

För det andra fungerar workshopen som ett konkret exempel på hur en skola kan samverka med aktörer i närområdet eller den kommunala förvaltningen. I enlighet med målsättningarna i GLP2021 bör olika former av samarbeten utanför skolbyggnaden utarbetas och stärkas. Förståelsen för parternas olika resurser och behov ökar i takt med fördjupandet av konstruktiva och bestående former av växelverkan.

För det tredje har planerna på ett projekt kring demokratifrämjande digitalisering lanserats vid Åbo Akademi. Detta samarbete involverar bland annat Experience Lab och regionalvetenskapen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Forskningsprojektet – som går under arbetsnamnet DIADEM – Digitala partnerskap för ungas demokratifostran – utgår från en partnerskapsmodell som möjliggörare av demokratins olika skepnader. Planeringsarbetet är långt inspirerad av den betydligt vanligare svenska IOP-modellen. Vasa stad ingår som en av projektets samarbetspartners.

Gränsöverskridande samarbete med framtidsfokus

Under de första dagarna av värmande vårvintersol träffades flera Vi7-gymnasielärare och utbildare vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Academill i Vasa. Målsättningen med träffen var att spinna vidare på positiva erfarenheter av samverkan mellan gymnasier och universitetsvärlden samt de tankar om gränsöverskridande växelverkan som figurerat en längre tid.

Kim Strandberg – professor i statskunskap – sammankallade flera av samarbetsgymnasierna inom Idemo-nätverket till ett produktivt idékläckarläger vid Academill. Med gymnasiets läroplansreform som central utgångspunkt inleddes mötet med förväntansfulla utbildare från såväl andra som tredje stadiet.  

cid:5ba85ac2-c3ee-4f9d-8891-3e5cf55731f8@abo.fi
Åbo Akademi i Vasa

Parallellt med frågor som rörde gymnasisternas universitetsförberedelser kretsade diskussionen länge och väl kring ämnesövergripande frågor, kompetensområden och betydelsen av det stadieöverskridande samarbetet i sig. En central plats på mötesagendan hade även forskningsprojektet Pocket Democracy. Då diskuterades bland annat möjligheterna till workshoppar med gymnasisterna, något som redan förverkligats vid Gymnasiet i Petalax.

Forskarna Janne Berg och Jenny Lindholm introducerar Pocket Democracy vid Gymnasiet i Petalax (Bilden hämtad från Gymnasiet i Petalax Facebooksida)

Med avstamp i de framåtblickande samtalen – som utöver nämnda teman också tangerade distansundervisning och bedömningsfrågor – beslöts att studerande i de olika pilotgymnasierna ska erbjudas kurser vid Statskunskap med masskommunikation från och med hösten 2020. Konkreta kursförslag för läsåret 2020-21 är exempelvis Journalistikens grunder och utgångspunkter (kursansvarig: Klas Backholm), Kinas politiska historia (kursansvarig: Claus Stolpe) och Politikens teori och praxis (kursansvarig: Thomas Karv).

Med de positiva erfarenheterna från mötet ser jag stor potential för ett närmare samarbete mellan universiteten/högskolorna och gymnasierna runt om i landet. Insikterna om synergieffekter var uppenbara hos utbildarna på de olika stadierna. Och om dylika samarbeten stegvis fördjupas är möjligheterna att bevara och stärka den finländska bildningstraditionen alldeles utmärkta.

Goda tips för distansundervisning

Lärarens arbetstid är begränsad och det finns inte tid att lära sig varje nytt verktyg som låter intressant. Nu om någonsin gäller det att undervisande personal och ledning diskuterar ihop sig och lär sig av varandra

Nyttiga länkar och hemsidor

Använd kollegiet som en styrka och ta del av andras erfarenheter. Tillsammans klarar vi även detta! Här nedan finns några nyttiga länkar där lärare delar med sig av goda erfarenheter och där man kan få stöd:

Webbsidan https://tutorlarare.fi är samlingsplatsen för tutorlärarnätverket. På denna sida har det under de senaste veckorna samlats en hel del material kring distansundervisning och arbetet pågår kontinuerligt. 

På Facebook finns det många nyttiga grupper där vissa är mer allmänna och andra är ämnade för att diskutera specifika tjänster. Gruppen Distansundervisning i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/225406038655504/ har samlat drygt 2000 lärare i Svenskfinland under de senaste veckorna och dignar av tips och tankar. Därtill finns där en hel del kunniga specialister som gärna hjälper till. Om du använder Zoom-tjänsten kan gruppen Zoom-användare i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/zoomsvenskfinland/ vara ett bra stöd. 

Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet samt fonderna delar även material på sina egna sidor samt på sociala medier (t.ex. https://www.oph.fi/sv/stod-av-natverk-och-kamratgrupper

En lyckad struktur

  1. Träffa dina studerande via videokontakt i mån av möjlighet. Trots att det innehåll du ämnar dela med dig av redan finns på YouTube finns det ett mervärde i att studerande får höra sin lärare och känna att läraren finns tillgänglig fortsättningsvis. Därtill behöver studerande få möjlighet att interagera med varandra. Det färdiga innehåll som finns kan i stället utnyttjas som eget arbete om man flippar på undervisningen. Ni behöver bestämma inom huset huruvida ni följer schemat fortsättningsvis eller om ni strukturerar upp tiden på annat sätt. 
  2. Studerande behöver få struktur och tydliga instruktioner. Vilka är de fasta tiderna och vilka deadlines bör eleven följa? Hur kan vi stödja studerandes planering av sin egen tid och stödja deras ansvarstagande? Hur stödjer vi studerandes och lärares välmående via strukturen?
  3. Studerande kan visa sitt lärande, kunnande och arbete på olika sätt. Om vi enbart ser slutresultatet i form av en inlämnad uppgift har vi svårt att bedöma det lärande och det arbete som eleven har påvisat under processen. Glöm inte att eleverna ofta har tillgång till en videokamera i sin telefon för att t.ex. lämna in reflektioner i form av video. Ge feedback på processen. 
  4. Kom överens om de tjänster ni använder – less is more. Det existerar en hel mängd olika tjänster för videokontakt, lagring av material och inlämning av uppgifter. Utgå från studerandes perspektiv och sträva efter att studerande skall ha så få inloggningar som möjligt att hålla reda på. När ni har en tjänst som fungerar som den gemensamma stommen i er distansundervisning (t.ex. Google Classroom, Microsoft Teams eller Itslearning) kan ni sedan i denna dela länkar till andra mindre tjänster (t.ex. Padlet). 

Informationen sammanställd av John Henriksson och Anna Wulff

Välkommen till vår uppdaterade hemsida!

Projektets hemsida har uppdaterats! Vi hoppas att hemsidan ska hjälpa er att snabbt få information om projektet, dess aktualiteter och kontakter. Liksom tidigare är vi också aktiva på sociala medier och rapporterar där om allt som är på gång.

Nu under våren har vi många spännande delprojekt på gång inom Idemo. En youtube-kanal är under planering, och tanken är att de första filmerna ska publiceras inom kort. Tillsvidare finns enbart Jyväskylä universitets film om demokratifostran under youtube-fliken på hemsidan. Men mera är på kommande!

Kursen i ämnesövergripande pedagogik våren 2020 för Åbo Akademis ämneslärarstuderande är på slutrakan. Under denna vecka deltar de i Övningsskolans kompetensvecka och prövar på ämnesövergripande undervisning i praktiken. Kolla förresten in den gamla hemsidan som blivit uppdaterad till enbart en studerandeblogg: https://idemoprojectstudentblog.wordpress.com/. Där publiceras bloggtexter som studerande producerar under kursen i ämnesövergripande pedagogik.

Tillsammans med vår projektparter Jyväskylä universitet planeras som bäst en gemensam tvåspråkig satsning i ett av vårt projektgymnasier. Några av ÅA:s ämneslärarstuderande kommer tillsammans med lärarstuderande från Jyväskylä att genomföra en ämnesövergripande helhet kring demokrati och delaktighet under veckorna 13 och 14. Håll utkik efter rapporter om hur satsningen genomfördes inom några veckor!

Förutom detta planeras ständigt nya aktiviteter och innovationssatsningar. Fotot nedan är från ett diskussionsmöte i måndags när vi träffade representanter från statskunskap, regionalforskning och digitala utvecklingsprojekt inom vår fakultet för att söka möjliga samarbetspunkter kring våra gemensamma intressen.

9.3

Mars-hälsningar och på återhörande,

Projektkoordinator Nina