Idemos slutrapport/handbok kan nu läsas digitalt!

I samband med avslutningen av Idemo utgavs handboken Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran: Idemo-hankkeen tuloksia 2018-2022. Boken finns uppladdad digitalt och kan läsas fritt här: https://www.doria.fi/handle/10024/184036.

Från Idemos sida vill vi samtidigt påminna om att Idemo-hemsidan kommer att fortsätta vara i bruk och användas för att berätta om aktuella saker som händer i det fortsatta gästprofessursprojektet. Som en fortsättning på Idemo installerades i januari 2022 professor Sören Harnow Klausen från Syddansk universitet till gästprofessor i ämnesövergripande pedagogik vid FPV i Vasa. Tillsammans med Sören kommer vi att fortsätta utveckla ämnesövergripande didaktik i teori och praktik. Följ arbetet här på hemsidan och på Idemos facebook-sida!

Dags för avslutningsseminarium!

Det har blivit januari 2022, vilket innebär att projektfinansieringen för Idemo avslutas i månadsskiftet. På onsdag, 26.1 kl. 10-11:30, håller vi ett avslutande seminarium över zoom. Medverkande är förutom oss projektanställda från ÅA och JY, även Pamela Granskog från Utbildningsstyrelsen, lärare från några projektgymnasier och Åbo Akademis nya gästprofessor i ämnesövergripande pedagogik, Sören Harnow Klausen. Gästprofessuren utgör en fortsättning på det ämnesövergripande forsknings- och utvecklingsarbetet som gjorts inom Idemo.

Vid seminariet presenteras den handbok/slutrapport för projektet som färdigställts under hösten: Ämnesövergripande undervisning och demokratifostran: Idemo-hankkeen tuloksia 2018-2022 (red. Nina Mård). Handboken publiceras både fysiskt och digitalt.

Ingen förhandsanmälan behövs till seminariet 26.1. Logga in i zoom med ditt för- och efternamn så kan vi identifiera dig och släppa in dig i mötet: https://aboakademi.zoom.us/j/63442892921.

Välkomna med!

Sista projekthösten på gång!

Vi skriver nu september 2021. Projektet Idemo har fortgått i snart tre år, sedan hösten 2018, och börjar småningom närma sig sitt slut. Vid Åbo Akademi fortgår projektarbetet i Idemos regi ännu under denna höst, medan våra kolleger i Jyväskylä har avslutat sin projektinsats under sommaren.

Denna sista projekthöst omfattar en hel del aktiviteter. I augusti skrev vi flitigt ihop en forskningsartikel på ett forskningsmaterial vi samlat in under våren. I artikeln undersöker vi hur begreppet kritiskt tänkande kan förstås i ett ämnesövergripande perspektiv.

Nu i september, fredag 24.9 kl. 13, disputerar projektkoordinator Nina Mård på en avhandling i pedagogik med titeln ”Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget. Mellan autonomi och normativitet”. Avhandlingen har skrivits i nära samarbete med Idemo och kan läsas här: https://www.doria.fi/handle/10024/181727. Disputationen går att följa på zoom: https://www.abo.fi/evenemang/disputation-i-pedagogik-7/.

I november, onsdag 10.11 kl. 9-11:30, har vi glädjen att i samarbete med Ung Företagsamhet Österbotten ordna ett digitalt GLP2021-seminarium med fokus på arbetsliv och företagsamhet. Närmare info om seminariet sänds ut inom kort, håll utkik om du är intresserad att delta!

Under hösten erbjuder vi även skräddarsydda fortbildningslösningar för våra projektgymnasier. Att möta varje enskild skolas behov och önskemål har varit en ambition under hela projektets gång.

I samband med att projektet avslutas vid årsskiftet planerar vi att ge ut en handbok om ämnesövergripande undervisning. I handboken samlar vi teoretiska och praktiska kunskapsbidrag från projektarbetet, både vid ÅA och JY, och låter även några av projektgymnasierna dela med sig av praktiska erfarenheter hur man kan arbeta ämnesövergripande i gymnasiet.

Mycket roligt på gång! Följ vårt arbete på sociala medier och hemsidan!

Hösthälsningar från Idemo-gänget

Virtuell seminariedag om ämnesövergripande undervisning 29.9

Varmt välkommen med på en djupdykning i ämnesövergripande undervisning tisdagen den 29 september! Seminariet ordnas virtuellt av fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och riktar sig till undervisande och forskande personal vid Åbo Akademi i Vasa och Åbo, samt till skolor och lärare som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO.

I programmet deltar prof. Søren Harnow Klausen från Syddansk universitet i Danmark med perspektiv som lyfter in ämnesövergripande tänkande och aktiviteter i ett större bildningssammanhang. I sin bok “På tvaers af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamarbejde” (2011) konstaterar Klausen att många lärare upplever en klyfta mellan ambitiösa läroplansmål och skolverkligheten.

Under eftermiddagspasset sker ett utbyte av tankar och erfarenheter. Deltagarna samtalar i mindre grupper utifrån färdiga frågeställningar som delges senare. En annan programpunkt är forskarpresentationer av modeller som kan stödja och inspirera deltagarna i den krävande uppgiften att uppnå läroplansmålsättningarna.

PROGRAM

10.00-12.00 FÖRELÄSNINGSSESSION MED PROF. SØREN HARNOW KLAUSEN KRING FÖLJANDE TEMAN:

  • Historiskt perspektiv på mång- och tvärvetenskaplighet i skolan
  • Förhållandet mellan ämnesövergripande undervisning och bildningsbegreppet
  • Finns det risk att kunskaper och färdigheter fasas ut och glöms bort i kompetensdiskursen?

13.00-15.00 GRUPPDISKUSSION

  • Introduktion av prof. Søren Harnow Klausen
  • Utbyte av tankar och erfarenheter bland ämneslärare från skolor som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO
  • Samtalen sker utifrån färdiga frågeställningar
  • Forskare vid fakulteten presenterar modeller för samverkan och synergi mellan ämnen
  • Avslutande reflektioner

ANMÄLAN
Anmälan görs senast 23.9.2020 via följande länk:
https://tinyurl.com/y52kxj8q
De som har anmält sig kontaktas sedan för mer information om den virtuella plattformen och hurudana digitala verktyg som används under dagen.


KONTAKTPERSONER

Ann-Sofi Röj-Lindberg (LUMA) aroj@abo.fi

Anders Fransén (IDEMO) afransen@abo.fi

Idemo finns nu på youtube!

Idemo finns nu på youtube! Vi hoppas att filmerna vi lanserar där ska erbjuda inblick i vad vi gör i projektet. Vi önskar också dela med oss av tankar och idéer kring att arbeta ämnesövergripande i gymnasiet.

I den första filmen samtalar vi kring uppdraget ämnesövergripande pedagogik ur projektets synvinkel. Vi diskuterar begrepp och angreppssätt. Och vi hoppas att diskussionen i filmen ska kunna fortsätta i lärarrum och andra sammanhang där det ämnesövergripande angreppssättet är ett inslag i verksamheten.

Håll också utkik för kommande filmer från och med början av augusti. Du hittar filmerna enkelt på vår hemsidas ingångssida.

Med den första filmen vill vi samtidigt tacka för det gångna läsåret. Vi tillönskar alla samarbetspartners och alla följare en skön sommar!