Välkommen till vår uppdaterade hemsida!

Projektets hemsida har uppdaterats! Vi hoppas att hemsidan ska hjälpa er att snabbt få information om projektet, dess aktualiteter och kontakter. Liksom tidigare är vi också aktiva på sociala medier och rapporterar där om allt som är på gång.

Nu under våren har vi många spännande delprojekt på gång. En youtube-kanal är under planering, och tanken är att de första filmerna ska publiceras inom kort. Tillsvidare finns enbart Jyväskylä universitets film om demokratifostran under youtube-fliken på hemsidan. Men det kommer mera, småningom!

Kursen i ämnesövergripande pedagogik våren 2020 för Åbo Akademis ämneslärarstuderande är på slutrakan. Under denna vecka deltar de i Övningsskolans kompetensvecka och prövar på ämnesövergripande undervisning i praktiken. Kolla förresten in den gamla hemsidan som blivit uppdaterad till enbart en studerandeblogg: https://idemoprojectstudentblog.wordpress.com/. Där publiceras bloggtexter som studerande producerar under kursen i ämnesövergripande pedagogik.

Tillsammans med vår projektparter Jyväskylä universitet planeras som bäst en gemensam tvåspråkig satsning i ett av vårt projektgymnasier. Några av ÅA:s ämneslärarstuderande kommer tillsammans med lärarstuderande från Jyväskylä att genomföra en ämnesövergripande helhet kring demokrati och delaktighet under veckorna 13 och 14.

Förutom detta planeras ständigt nya aktiviteter och innovationssatsningar. Fotot nedan är från ett diskussionsmöte i måndags när vi träffade representanter från statskunskap, regionalforskning och digitala utvecklingsprojekt inom vår fakultet för att söka möjliga samarbetspunkter kring våra gemensamma intressen.

9.3

Mars-hälsningar och på återhörande,

Projektkoordinator Nina

Igång-spark av hösten

Efter en skön sommar börjar rutinerna återfinna sig. Universitet och skolor fylls av studeranden som inleder ett nytt läsår. Inom IDEMO sparkar vi som bäst igång höstterminen, och kalendern börjar fyllas av inspirerande evenemang.

Nu från hösten tar samarbetet med olika projektgymnasier en aktivare vändning. Vid ÅA har vi tagit en riktning som grundar sig på att stöda och synliggöra det ämnesövergripande arbete som görs i våra svenskspråkiga projektgymnasier. Vid JYU genomförs interventioner kring demokratifostran i de finskspråkiga projektgymnasierna. Vi har också en förhoppning att under året kunna kombinera våra språk och fokusområden i gemensamma satsningar ute på fältet.

Hemsidan uppdateras med mera info kring utvecklingsarbetet i gymnasierna vartefter läget klarnar. Läs mera där! Vår projektforskare Anders Fransén håller i trådarna för gymnasiesamarbetet, och vi är glada att välkomna honom som en aktiv projektmedlem från denna höst.

Arbetet med den nya gymnasieläroplanen går in i en intensiv fas under hösten, och inom IDEMO erbjuder vi stöd åt gymnasier som önskar handledning kring hur man kan tänka kring ämnesövergripande verksamhet, demokratifostran och uppbyggandet av moduler. Tillsammans med gymnasierna och lärare på fältet strävar vi efter att skapa nytänkande och visioner kring ämnesövergripande lösningar.

Ett händelserikt läsår med läroplansarbete, gymnasienätverkande och ämnesövergripande influenser inom ämneslärarutbildningen väntar. Följ oss på sociala medier för senaste nytt!

Med önskan om en färgsprakande och inspirerande höst!

Nina, projektkoordinator

Foto av Mårten Björkgren, projektledare

Avslutande seminarium i kursen Ämnesövergripande pedagogik

Idag (4.4) hölls ett avslutande seminarium i kursen kring Ämnesövergripande pedagogik vid ÅA i Vasa.

Efter det senaste seminariet har studeranden hunnit delta i en företagsmässa i Rewell Center, där de diskuterade företagsidéer och hur man kan jobba med entreprenörskapsfostran i undervisningen. De har också deltagit i Vasa övningsskolas kompetensvecka, där de fick vara med i planering och genomförande av en ämnesövergripande temahelhet i åk 7–9.

Från seminariernas teoretiska infallsvinklar har studeranden därmed fått ta del av olika praktiska kursinslag, och idag handlade det om att knyta ihop erfarenheter och tankar kring kursens bidrag till den egna lärandeprocessen. I början av kursen bad vi studerande dela med sig av tankar de hade kring ämnesövergripande undervisning, och då blev resultatet detta:

Efter avslutad kurs fick tankemolnet följande karaktär:

Många tankar har alltså hängt med och bestyrkts, men en del nya reflektioner har också kommit till under processens gång.

Under dagens seminarium delade ämneslärarstuderande i modersmål, historia, religion och samhällslära även med sig av sina synpunkter på förslaget till ny läroplan för gymnasiet som offentliggjordes i mars. I diskussionerna framkom bland annat hur tendenser till specialisering och krav på studieinriktning blir allt tydligare trots en paradoxal betoning på gymnasiets allmänbildande funktion i läroplanen. Vidare berördes funderingar kring hur modulerna ska byggas upp och kombineras samt de vaga formuleringarna kring hur samverkan över ämnesgränser uppmuntras till.

Vi som genomfört kursen kan konstatera att många goda inslag förverkligades under årets kurs, men vi har samtidigt många ideér kring hur kursen kan utvecklas inför nästa vår. Det övergripande syftet kvarstår i att ge studeranden ökad kompetens i hur en ämnesövergripande undervisning kan ta sig uttryck, såväl ur ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Arbetet inom IDEMO fortsätter genom olika metoder, och vi återvänder i kursens tecken nästa vår. Fortsätt följ med oss på sociala medier och via hemsidan!

Vårhälsningar från projektkoordinator Nina

Seminarium 4: kompetenser, möjligheter och utmaningar med ämnesövergripande undervisning

Tiden går snabbt då man har roligt, och det kan vi inom projektet med fog instämma i. Januari lider mot sitt slut och det gör också första delen av kursen i Ämnesövergripande pedagogik. Idag 24.1 hölls det fjärde och sista seminariet, och återstoden av kursen går åt till studerandens egna aktivitet kring olika uppföljande uppgifter från de fyra seminarierna, innan vi samlas till en kursavslutning i början av april.

Dagens seminarium inleddes med att Anna Norrback från Vasa övningsskola presenterade skolans Kompetensvecka, som studeranden ska få vara med om att planera och genomföra. Hela skolan (åk 7-9) kommer under en vecka i mars-april att jobba med nio teman där olika kompetenser tränas, och studeranden finns med i olika temagrupper beroende på vilka huvudämnen de har. Utifrån kursens teoretiska perspektiv blir detta en fin möjlighet att pröva på hur man kan jobba helhetsskapande i praktiken!

Mats Braskén och Stefan Myrskog delade med sig av tankar kring möjligheterna att integrera fysik och slöjd inom helhetsskapande arbetssätt. Ett viktigt mål med kursen har varit att olika ämnen och ämnesdidaktiker fått komma till tals och synliggöra hur man kan tänka helhetsskapande utifrån den egna ämnesidentiteten. Förutom att inspirera studeranden har det samtidigt medfört en uppskattad samverkan mellan lärarutbildningens ämnesrepresentanter, vilket inte alltid sker automatiskt i en normal universitetsvardag. Idemo erbjuder fantastiska möjligheter!

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där vi lärarutbildare gick i dialog med studeranden kring möjligheter och utmaningar med ämnesövergripande arbetssätt på högstadie- och gymnasienivå. Viktiga frågor kring strukturella, ämnesmässiga och kollaborativa utmaningar behandlades, samtidigt som vi kunde konstatera ämnesintegreringens fina potential när dessa utmaningar övervinns. Genom att kombinera ämneskunskap med ämnesövergripande helhetsförståelse erbjuder vi goda möjligheter för våra elever att ta sig an världens olika utmaningar på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt. Dit strävar vi.

dav
dav

Learning by moving

Idag (22.1) hölls kursens tredje seminarium kring temat ”Learning by moving”. Johanna Berlin, klasslärare och representant för projektet Skolan i rörelse, höll i trådarna och funderade med studeranden kring hur man kan göra rörelse till en naturlig del av skolans verksamhetskultur. Johanna presenterade forskningsresultat som entydigt visar att fysisk aktivitet stöder lärandet och ett holistiskt välmående. Hon gav också information kring projektet Skolan i rörelse och varvade med konkreta idéer för att bryta stillasittandets kultur i våra skolor. Det behöver inte vara svårare än att låta elever sträcka upp händerna då de svarar ja eller gå på en halvtimmes promenad medan man diskuterar inre och yttre egenskaper hos karaktärer i skönlitteratur. Hela seminariet ramades in av små stunder av fysisk aktivitet och hjärngymnastik som resulterade i både skratt, en positiv atmosfär och piggare tillvaro. Förhoppningsvis fick alla med sig åtminstone något konkret tips för att bidra till en aktivare skolvardag!

En fortsättning på temat hålls imorgon, då klasslärarstuderanden med gymnastik som långt biämne samarbetar med kursens ämneslärarstuderanden för att upptäcka möjligheter till rörelseglädje och välmående inom samtliga skolämnen på samtliga undervisningsstadier.

Bilderna från dagens seminarium uttrycker en härlig inlärningsglädje. Vi tackar Johanna Berlin och Janne Romar, lektor i gymnastikens didaktik, som också deltog under dagen!