På kommande: Seminariedag 29.9

Inbjudan

Här kommer en preliminär inbjudan till en seminariedag om ämnesövergripande undervisning tisdagen den 29 september 2020. Seminariet ordnas av fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och riktar sig till undervisande och forskande personal i Vasa och Åbo, samt till skolor och lärare som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO.  

I programmet deltar prof. Søren Harnow Klausen från Danmark med perspektiv som lyfter in ämnesövergripande tänkande och aktiviteter i ett större bildningssammanhang. I sin bok “På tvaers af fag. Fagligt samspil i undervisning, forskning og teamarbejde” (2011) konstaterar Klausen att många lärare upplever en klyfta mellan ambitiösa läroplansmål och skolverkligheten. Samverkan mellan ämnen är en krävande uppgift och det är inte alltid uppenbart vad den skall leda till. Under seminariet presenteras två modeller som kan stödja och inspirera deltagarna i denna krävande uppgift.

 

Under förmiddagspasset kl. 9-12 behandlas t.ex. följande teman/frågeställningar:

o   Historiskt perspektiv på mång- och tvärvetenskaplighet i skolan.

o   Mellanmänskligt samarbete. Hur kommunicera mellan ämnesspecialister?

o   Begreppet bildning. Hur förhåller sig ämnesövergripande undervisning till  bildningsbegrepp?

o   Kompetensmål. Finns det kunskaper och färdigheter som riskerar bli/förbli gömda?

 

Under eftermiddagspasset kl. 13-16 sker ett utbyte av tankar och erfarenheter tillsammans med ämneslärare från skolor som deltagit eller deltar i projekten LUMA och IDEMO. Deltagarna samtalar i mindre grupper utifrån färdiga frågeställningar som delges senare.

Mera information om innehåll och anmälan, samt om var och hur seminariet förverkligas, ges inom augusti. 

 

Med vänlig  hälsning, 

Ann-Sofi Röj-Lindberg och Mårten Björkgren

 

Kontaktpersoner:

Ann-Sofi Röj-Lindberg (LUMA) aroj@abo.fi

Anders Fransén (IDEMO) anders.fransen@abo.fi

Goda tips för distansundervisning

Lärarens arbetstid är begränsad och det finns inte tid att lära sig varje nytt verktyg som låter intressant. Nu om någonsin gäller det att undervisande personal och ledning diskuterar ihop sig och lär sig av varandra

Nyttiga länkar och hemsidor

Använd kollegiet som en styrka och ta del av andras erfarenheter. Tillsammans klarar vi även detta! Här nedan finns några nyttiga länkar där lärare delar med sig av goda erfarenheter och där man kan få stöd:

Webbsidan https://tutorlarare.fi är samlingsplatsen för tutorlärarnätverket. På denna sida har det under de senaste veckorna samlats en hel del material kring distansundervisning och arbetet pågår kontinuerligt. 

På Facebook finns det många nyttiga grupper där vissa är mer allmänna och andra är ämnade för att diskutera specifika tjänster. Gruppen Distansundervisning i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/225406038655504/ har samlat drygt 2000 lärare i Svenskfinland under de senaste veckorna och dignar av tips och tankar. Därtill finns där en hel del kunniga specialister som gärna hjälper till. Om du använder Zoom-tjänsten kan gruppen Zoom-användare i Svenskfinland https://www.facebook.com/groups/zoomsvenskfinland/ vara ett bra stöd. 

Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet samt fonderna delar även material på sina egna sidor samt på sociala medier (t.ex. https://www.oph.fi/sv/stod-av-natverk-och-kamratgrupper

En lyckad struktur

  1. Träffa dina studerande via videokontakt i mån av möjlighet. Trots att det innehåll du ämnar dela med dig av redan finns på YouTube finns det ett mervärde i att studerande får höra sin lärare och känna att läraren finns tillgänglig fortsättningsvis. Därtill behöver studerande få möjlighet att interagera med varandra. Det färdiga innehåll som finns kan i stället utnyttjas som eget arbete om man flippar på undervisningen. Ni behöver bestämma inom huset huruvida ni följer schemat fortsättningsvis eller om ni strukturerar upp tiden på annat sätt. 
  2. Studerande behöver få struktur och tydliga instruktioner. Vilka är de fasta tiderna och vilka deadlines bör eleven följa? Hur kan vi stödja studerandes planering av sin egen tid och stödja deras ansvarstagande? Hur stödjer vi studerandes och lärares välmående via strukturen?
  3. Studerande kan visa sitt lärande, kunnande och arbete på olika sätt. Om vi enbart ser slutresultatet i form av en inlämnad uppgift har vi svårt att bedöma det lärande och det arbete som eleven har påvisat under processen. Glöm inte att eleverna ofta har tillgång till en videokamera i sin telefon för att t.ex. lämna in reflektioner i form av video. Ge feedback på processen. 
  4. Kom överens om de tjänster ni använder – less is more. Det existerar en hel mängd olika tjänster för videokontakt, lagring av material och inlämning av uppgifter. Utgå från studerandes perspektiv och sträva efter att studerande skall ha så få inloggningar som möjligt att hålla reda på. När ni har en tjänst som fungerar som den gemensamma stommen i er distansundervisning (t.ex. Google Classroom, Microsoft Teams eller Itslearning) kan ni sedan i denna dela länkar till andra mindre tjänster (t.ex. Padlet). 

Informationen sammanställd av John Henriksson och Anna Wulff

Välkommen till vår uppdaterade hemsida!

Projektets hemsida har uppdaterats! Vi hoppas att hemsidan ska hjälpa er att snabbt få information om projektet, dess aktualiteter och kontakter. Liksom tidigare är vi också aktiva på sociala medier och rapporterar där om allt som är på gång.

Nu under våren har vi många spännande delprojekt på gång. En youtube-kanal är under planering, och tanken är att de första filmerna ska publiceras inom kort. Tillsvidare finns enbart Jyväskylä universitets film om demokratifostran under youtube-fliken på hemsidan. Men det kommer mera, småningom!

Kursen i ämnesövergripande pedagogik våren 2020 för Åbo Akademis ämneslärarstuderande är på slutrakan. Under denna vecka deltar de i Övningsskolans kompetensvecka och prövar på ämnesövergripande undervisning i praktiken. Kolla förresten in den gamla hemsidan som blivit uppdaterad till enbart en studerandeblogg: https://idemoprojectstudentblog.wordpress.com/. Där publiceras bloggtexter som studerande producerar under kursen i ämnesövergripande pedagogik.

Tillsammans med vår projektparter Jyväskylä universitet planeras som bäst en gemensam tvåspråkig satsning i ett av vårt projektgymnasier. Några av ÅA:s ämneslärarstuderande kommer tillsammans med lärarstuderande från Jyväskylä att genomföra en ämnesövergripande helhet kring demokrati och delaktighet under veckorna 13 och 14.

Förutom detta planeras ständigt nya aktiviteter och innovationssatsningar. Fotot nedan är från ett diskussionsmöte i måndags när vi träffade representanter från statskunskap, regionalforskning och digitala utvecklingsprojekt inom vår fakultet för att söka möjliga samarbetspunkter kring våra gemensamma intressen.

9.3

Mars-hälsningar och på återhörande,

Projektkoordinator Nina

Igång-spark av hösten

Efter en skön sommar börjar rutinerna återfinna sig. Universitet och skolor fylls av studeranden som inleder ett nytt läsår. Inom IDEMO sparkar vi som bäst igång höstterminen, och kalendern börjar fyllas av inspirerande evenemang.

Nu från hösten tar samarbetet med olika projektgymnasier en aktivare vändning. Vid ÅA har vi tagit en riktning som grundar sig på att stöda och synliggöra det ämnesövergripande arbete som görs i våra svenskspråkiga projektgymnasier. Vid JYU genomförs interventioner kring demokratifostran i de finskspråkiga projektgymnasierna. Vi har också en förhoppning att under året kunna kombinera våra språk och fokusområden i gemensamma satsningar ute på fältet.

Hemsidan uppdateras med mera info kring utvecklingsarbetet i gymnasierna vartefter läget klarnar. Läs mera där! Vår projektforskare Anders Fransén håller i trådarna för gymnasiesamarbetet, och vi är glada att välkomna honom som en aktiv projektmedlem från denna höst.

Arbetet med den nya gymnasieläroplanen går in i en intensiv fas under hösten, och inom IDEMO erbjuder vi stöd åt gymnasier som önskar handledning kring hur man kan tänka kring ämnesövergripande verksamhet, demokratifostran och uppbyggandet av moduler. Tillsammans med gymnasierna och lärare på fältet strävar vi efter att skapa nytänkande och visioner kring ämnesövergripande lösningar.

Ett händelserikt läsår med läroplansarbete, gymnasienätverkande och ämnesövergripande influenser inom ämneslärarutbildningen väntar. Följ oss på sociala medier för senaste nytt!

Med önskan om en färgsprakande och inspirerande höst!

Nina, projektkoordinator

Foto av Mårten Björkgren, projektledare

Avslutande seminarium i kursen Ämnesövergripande pedagogik

Idag (4.4) hölls ett avslutande seminarium i kursen kring Ämnesövergripande pedagogik vid ÅA i Vasa.

Efter det senaste seminariet har studeranden hunnit delta i en företagsmässa i Rewell Center, där de diskuterade företagsidéer och hur man kan jobba med entreprenörskapsfostran i undervisningen. De har också deltagit i Vasa övningsskolas kompetensvecka, där de fick vara med i planering och genomförande av en ämnesövergripande temahelhet i åk 7–9.

Från seminariernas teoretiska infallsvinklar har studeranden därmed fått ta del av olika praktiska kursinslag, och idag handlade det om att knyta ihop erfarenheter och tankar kring kursens bidrag till den egna lärandeprocessen. I början av kursen bad vi studerande dela med sig av tankar de hade kring ämnesövergripande undervisning, och då blev resultatet detta:

Efter avslutad kurs fick tankemolnet följande karaktär:

Många tankar har alltså hängt med och bestyrkts, men en del nya reflektioner har också kommit till under processens gång.

Under dagens seminarium delade ämneslärarstuderande i modersmål, historia, religion och samhällslära även med sig av sina synpunkter på förslaget till ny läroplan för gymnasiet som offentliggjordes i mars. I diskussionerna framkom bland annat hur tendenser till specialisering och krav på studieinriktning blir allt tydligare trots en paradoxal betoning på gymnasiets allmänbildande funktion i läroplanen. Vidare berördes funderingar kring hur modulerna ska byggas upp och kombineras samt de vaga formuleringarna kring hur samverkan över ämnesgränser uppmuntras till.

Vi som genomfört kursen kan konstatera att många goda inslag förverkligades under årets kurs, men vi har samtidigt många ideér kring hur kursen kan utvecklas inför nästa vår. Det övergripande syftet kvarstår i att ge studeranden ökad kompetens i hur en ämnesövergripande undervisning kan ta sig uttryck, såväl ur ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Arbetet inom IDEMO fortsätter genom olika metoder, och vi återvänder i kursens tecken nästa vår. Fortsätt följ med oss på sociala medier och via hemsidan!

Vårhälsningar från projektkoordinator Nina