Avslutande seminarium i kursen Ämnesövergripande pedagogik

Idag (4.4) hölls ett avslutande seminarium i kursen kring Ämnesövergripande pedagogik vid ÅA i Vasa.

Efter det senaste seminariet har studeranden hunnit delta i en företagsmässa i Rewell Center, där de diskuterade företagsidéer och hur man kan jobba med entreprenörskapsfostran i undervisningen. De har också deltagit i Vasa övningsskolas kompetensvecka, där de fick vara med i planering och genomförande av en ämnesövergripande temahelhet i åk 7–9.

Från seminariernas teoretiska infallsvinklar har studeranden därmed fått ta del av olika praktiska kursinslag, och idag handlade det om att knyta ihop erfarenheter och tankar kring kursens bidrag till den egna lärandeprocessen. I början av kursen bad vi studerande dela med sig av tankar de hade kring ämnesövergripande undervisning, och då blev resultatet detta:

Efter avslutad kurs fick tankemolnet följande karaktär:

Många tankar har alltså hängt med och bestyrkts, men en del nya reflektioner har också kommit till under processens gång.

Under dagens seminarium delade ämneslärarstuderande i modersmål, historia, religion och samhällslära även med sig av sina synpunkter på förslaget till ny läroplan för gymnasiet som offentliggjordes i mars. I diskussionerna framkom bland annat hur tendenser till specialisering och krav på studieinriktning blir allt tydligare trots en paradoxal betoning på gymnasiets allmänbildande funktion i läroplanen. Vidare berördes funderingar kring hur modulerna ska byggas upp och kombineras samt de vaga formuleringarna kring hur samverkan över ämnesgränser uppmuntras till.

Vi som genomfört kursen kan konstatera att många goda inslag förverkligades under årets kurs, men vi har samtidigt många ideér kring hur kursen kan utvecklas inför nästa vår. Det övergripande syftet kvarstår i att ge studeranden ökad kompetens i hur en ämnesövergripande undervisning kan ta sig uttryck, såväl ur ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Arbetet inom IDEMO fortsätter genom olika metoder, och vi återvänder i kursens tecken nästa vår. Fortsätt följ med oss på sociala medier och via hemsidan!

Vårhälsningar från projektkoordinator Nina

Seminarium kring entreprenörskap och aktivt medborgarskap

Under kursens andra seminarium idag behandlades teman kring aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbetsliv. Vi hade förmånen att ha Anders Fransén, gymnasielärare i historia, samhällslära och filosofi samt YES-tutorlärare, med oss (Anders är för övrigt anställd inom IDEMO och kommer att ha en aktivare roll i projektet från hösten 2019, då han ansvarar för genomförandet av en temastudiekurs kring aktivt medborgarskap på Vasa övningsskola).

Anders inledde med en introduktion kring läraren som intraprenör och hur man kan bygga upp en verksamhetskultur i skolan som främjar elevernas inre företagsamhetsegenskaper. I en sådan verksamhetskultur är kreativitet och innovativt tänkande nyckelord, samtidigt som den också kännetecknas av samverkan både innanför och utanför skolans väggar.

Efteråt fick studeranden i uppgift att planera en temadag kring ett givet tema, där de uppmuntrades att tänka och planera i termer av entreprenörskap och aktivt deltagande. Planeringarna finslipas och kommer att presenteras under ett företagsamhetsevent i Rewell center i februari. Slutprodukterna kommer småningom också upp här på studerandebloggen, håll utkik!

En alltigenom trevlig avslutning på arbetsveckan, helt klart. Vi på IDEMO är glada över möjligheten att testa nya lösningar som inte tidigare förverkligats inom ämneslärarutbildningen. Kursen har kommit bra igång och vi ser ivrigt fram emot följande kurstillfällen, där tematiken ämnesövergripande undervisning behandlas utifrån helt andra synvinklar (från medborgarskapsaktivitet går vi härnäst över till fysisk aktivitet…) Mera om det nästa vecka. Trevlig helg!

Nedan några bilder från dagens seminarium:

Igångspark av studiehelheten ”Ämnesövergripande pedagogik”

Studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik inleddes idag med att de studerande via AnswerGarden delade sina inledande tankar om ämnesövergripande undervisning:

answergarden 10.1

Som framkommer lyfte studenterna särskilt fram samverkan, omväxling och nyttan  med ämnesintegrering. Seminariet fortsatte med en historisk överblick, en kontextualisering och begreppsutredning av fenomenet ämnesövergripande pedagogik samt några ämnesdidaktiska infallsvinklar på integrering. Det var intressant att se hur inläggen från ämnesdidaktikerna ofta knöt an till studenternas ord i begreppsmolnet, särskilt vad gäller integreringens möjligheter till vidgade perspektiv på omvärlden.

Under några månader framöver kommer de studerande att få bekanta sig med ämnesövergripande pedagogik genom både teoretiska och praktiska perspektiv i olika former. Efter avslutad studiehelhet är tanken att de igen får dela sina uppfattningar på liknande sätt och det blir då spännande att se om och hur deras tankegångar har utvecklats.

Under seminariet hade vi förmånen att ha många deltagande lärare som gav olika perspektiv på ämnesövergripande verksamhet. Nedan några bilder från dagen:

Metaforen för ämnesintegrering som Anders Westerlund (modersmålsdidaktiker) delade med sig av får avsluta blogginlägget. Solveig von Schoultz’ vackra beskrivning av vidjan är ju bara för ljuvlig, inte sant?

mde

Fenomenbaserad undervisning och IDEMO

I Svenska Yles artikel (27.11.2018) ger jag, projektkoordinator Nina Enkvist, ett bidrag till diskussionen kring fenomenbaserad undervisning som den senaste tiden gått het i finländska medier. Debatten har berört de nya undervisningsmetoderna som den finländska läroplanen uppmuntrar till, och vilken inverkan dessa har på elevernas lärande.

Jag vill framföra några tankar som debatten väckt och som anknyter till vårt utvecklingsarbete inom IDEMO:

För det första används begreppet fenomenbaserad undervisning överlag lite oaktsamt. I mitt samtal med journalisten försökte jag klargöra att fenomenbaserad undervisning alltid är ämnesövergripande, eftersom den utgår från en undersökande och problemlösande grund. Ämnesövergripande undervisning är däremot en betydligt bredare term, som kan omfatta många olika didaktiska tillvägagångssätt. I debatten anges ofta felaktigt att den finländska skolan förväntas jobba fenomenbaserat, när det snarare handlar om att skolorna uppmuntras till mångvetenskapliga och ämnesövergripande arbetssätt. Skolorna ges stor frihet i att tolka och implementera detta, och allt utgår från en strävan efter helhetsskapande studier som ska hjälpa eleverna att hantera och förstå komplexa fenomen i sin omvärld.

Inom vårt projekt har vi definierat en målsättning att utreda begreppet ämnesövergripande pedagogik och vad det kan innebära för ämneslärare i den dagliga verksamhetskulturen. Vi fastlåser oss inte vid en enskild metod, såsom fenomenbaserad undervisning, utan vi angriper tematiken utifrån en betydligt vidare utgångspunkt där vi ser att det handlar om ett förhållningssätt och ett övergripande fostransideal. Vi strävar efter att teoretiskt och praktiskt öppna upp tematiken för våra ämneslärarstuderanden, i syfte att ge dem verktyg att själva reflektera kring, definiera och problematisera vad ämnesövergripande arbetssätt kan innebära och vilka kunskapssträvanden denna undervisningsform kan svara mot.

I grunden handlar det ju inte om en motsättning mellan ämnesövergripande och ämnesbaserad undervisning, utan om en strävan efter att undersöka möjligheter för dessa att komplettera varandra på ett sätt som stöder elevernas lärande och beredskap att möta framtida utmaningar.