Blogginlägg 3 – Sammanfattande reflektion

När den här kursen inleddes var jag positivt inställd till ämnesintegrerat lärande, och helhetsintrycket av ämnesintegrerat lärande nu när kursen lider mot sitt slut är även det mestadels positivt. Det är tydligt att det har sina utmaningar som både är resurskrävande och som kräver ett nytt tankesätt, men som framkom från gruppen under det sista seminariet kan det vara meningsfullt, intressant och stärka samarbetet över ämnesgränserna. Jag tänker att studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik står inför liknande möjligheter och utmaningar, eftersom gruppen består av en stor skara ämneslärare med stor variation vad gäller undervisningsämnen. Men här bör man också se möjligheten i inte bara variationen av ämnen, men variationen av individer med olika kunskaper och erfarenheter.

Under den måndag vi deltog i kompetensveckan fick vi åtminstone till viss del erfara vad det betyder att arbeta kring ett tema. Vårt tema, Be your own boss, där eleverna skulle grunda fiktiva företag och arbeta kring marknadsföring av dem, var enligt min mening tacksamt eftersom det är rätt i tiden och på så vis motiverande för eleverna. Det hjälper också att vi inom ramarna för det här temat kunde arbeta kring sådant material som kan vara vanligt förekommande i en elevs liv, till exempel influencers och reklam. Min grupp bestod av tre blivande ämneslärare i engelska, med mig inkluderat, och vår gemensamma uppfattning var att upplägget vi hade planerat tillsammans var lyckat. Gruppen var kanske inte helt ämnesintegrerad eftersom vi alla tillhörde samma ämne, men sättet vi planerade tillsammans med våra handledare och våra olika idéer i kombination med temat bidrog till att göra det ämnesintegrerat.

Sammanfattningsvis skulle jag själv ha önskat få ta del av ännu mer ämnesövergripande arbete än vad som har erbjudits, inte bara inom studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik men även inom övriga kursdelar. Oftast har vi språklärare klassificerats som en grupp och enbart haft möjlighet att jobba med varandra, medan jag har uppfattat det som att övriga ämnen fått arbeta med studerande från andra ämnen i större utsträckning. En lösning skulle alltså bestå av att mixa grupperna mera än tidigare under hela Vasa-våren.

André Sandberg

Blogginlägg 3

När den här kursen började hade jag ganska negativ attityd mot ämnesövergripande pedagogik på grund av mina uppfattningar i skolfältet. Sådana temaveckor har kännt så påtvingade och lärarna har tyckts bara försöka överleva under temaveckorna så att de sen kan fortsätta med sina egna lektioner. Jag tycker att det är ändå viktigt att elever lär sig att se större helheter och hur samma företeelser kan behandlas från olika synvinklar genom olika ämnen. Ämnesövergripande undervisning erbjuder därtill en bra möjlighet för kollaborativt arbete med tanke på båda lärare och elever.

På något sätt har jag en mycket oklar helhetsbild av kursen. Jag minns att vårt lärarrum planerade en fiktiv temadag som vi presenterade på lärarcafe men jag har ingen aning vad var syftet med den här övningen. Vi hade olika undervisningsämnen i vårt lärarrum men vi gjorde inte en enda uppgift där vi borde ha försökt integrera våra olika ämnen. Detsamma gäller också temadagen på VÖS. Vår grupp planerade bara en dag som var anknytit till temat välgörenhet men som ämnesövergripande hade vi kanske bara vår pausgymnastik som hölls på finska.

För att kunna skapa ämnesövergripande helheter behöver man ha mycket tid och tydligt klar vilka mål har ställts upp i respektive ämnen och när och hur det skulle vara nyttigt och till och med väsentligt att jobba ämnesintegrerat. När ämnesövergripande samarbete uppstår från behov tror jag att resultat blir bättre och båda lärare och elever får positiva erfarenheter av samarbetet. Som tysklärare skulle jag gärna vill jobba med historielärare när det gäller det andra världskriget eller t.ex. berlinmuren men det är alltid problem med tyskan att den är ett valfritt ämne som inte alla elever har valt. Då är det inte lätt att kombinera grupper.

Avslutningsvis kunde jag säga att vid ämnesövergripande undervisning får eleverna lättare att se helheterna och lärarna får större möjligheter att arbeta tillsammans med kollegerna, vilket jag upplever som utvecklande och roligt.

Iris Silvennoinen

Blogginlägg 3

Jag tycker som jag tidigare har sagt att det är bra att det ordnas ämnesövergripande undervisning, med tanke på att många fenomen i samhället är så komplexa att det inte räcker med ett enda ämne för att förklara fenomenet, utan man behöver kunskaper från många olika ämnesområden. Eleverna får alltså via ämnesövergripande undervisning en bättre helhetssyn över och förståelse för olika skeenden i världen. När det gäller att implementera ämnesöverskridande undervisning så kan man konstatera att det kan vara mera tidskrävande och utmanande för lärare att få sådan till stånd, speciellt om man skall integrera ämnen som annars inte är så nära kopplade. Vi diskuterade under seminarium 5 i vår lärargrupp att man under dylika kompetensveckor som vi fick vara med och arrangera borde välja de olika teman väl, vilket vi tyckte att man hade gjort. Annars kan det för lärarna kännas som att man med våld måste försöka bilda tvångsäktenskap mellan olika ämnen som kanske inte i just det sammanhanget passar ihop.

Under studiehelheten Ämnesövergripande pedagogik fick vi som sagt prova på att ordna en temadag. Andra former av ämnesövergripande undervisning är ju också möjliga (t.ex. under vanliga lektioner), men sådana fick vi som det diskuterades under seminarium 5 inte prova på. Det kanske kunde vara något att inkludera i nästa års repertoar. Men kanske det inte skulle ha skiljt sig så mycket från det som vi som hade temat rymden gjorde. Där integrerades naturligt åtminstone ämnena matematik, fysik och engelska.

En annan sak som kom upp under det avslutande femte seminarietillfället var att det känns som att det har saknats konkret på forskning baserad faktakunskap om hur man skall gå tillväga för att implementera ämnesöverskridande undervisning. Som Jenna Lundström också skriver så känns det som om man nog har grundförståelse vad begreppet ämnesövergripande undervisning är, men inte så mycket mera.    

Ted Eklund

Blogginlägg 3

Jag kan börja med att konstatera att jag nu i slutändan av Vasa-våren har ungefär samma tankar och attityd till att arbeta ämnesövergripande som jag hade när allt började. Allt som kan hjälpa och motivera och våra ungdomar (addera 20 år till min ålder) bör naturligtvis uppmuntras och utforskas. Under tiden här i Vasa upplever jag att vi har fått en bra introduktion och att termen ämnesövergripande pedagogik har uppkommit lite här och där och överlag rätt så frekvent. Det har upprepats och betonats så pass mycket att när än chansen kommer är det alltid någon som påpekar att ’Se där! Ämnesövergripande – check!’

Vi har alltså blivit introducerade och välbekanta med termen ämnesövergripande/skridande under denna vår, men personligen anser jag att det också är där vi stannat och jag saknar ännu konkreta tips för hur man kan arbeta ämnesövergripande i praktiken. Föreläsningarna vi har fått har för det mesta satsat på att betona möjligheten till ämnesövergripande arbeten, medan konkreta exempel på hur det har utförts eller hur vi kan gå till väga känns mindre utforskat. Därmed känns det för mig som ett ganska stort steg att komma på och föreslå olika sorters projekt på framtida arbetsplats och till framtida kollegor.  Överlag upplever jag ändå att man kan lära sig och dra nytta av varandras kompetenser, tankar och erfarenheter när man arbetar tillsammans i ämnesövergripande projekt och jag tror också att detta uppskattas hos eleverna. Jag skulle gärna tagit del av några exempel av lärares erfarenheter på lektionsnivå.

Att vi ämneslärare fick delta i grundskoleelevernas kompetensvecka förra veckan var ändå toppen enligt min mening. Där fick vi i alla fall ett exempel på hur detta kan utforma sig i praktiken i skolvärlden. I vår grupp planerade vi inte en hel dag på samma sätt som de andra grupperna, eftersom vårt tema var Performance och eleverna var extremt villiga och kreativa, vilket resulterade i ett fint utkast redan efter första dagen. Vårt uppdrag var istället att finnas till/hjälpa eleverna vid olika stationer (musik, koreografi, scenografi o.s.v.). Utmaningen vi fick ta del av var det kollegiala samarbetet lärare emellan men också att nysta ut problem där elevernas viljor kolliderade. Överlag tycker jag det var intressant och rätt så lätt att inkludera samtliga ämnen och perspektiv i vår grupp och slutproduktionen blev mycket lyckad!

Jenna Lundström

Reflektioner över mitt lärande i ämnesövergripande pedagogik

Kycklingsoppa eller tomatsoppa? Det var frågan vi ställde oss i januari då vi (ett gäng ämneslärarstuderande) började vår djupdykning i ämnesövergripande pedagogik. Detta tema har genomsyrat stora delar av ”Vasa-våren”. Under de första veckorna fick vi ta del av mänga olika perspektiv, både praktiska och teoretiska, och utfrån dessa inledande seminarier fick vi sedan möjlighet att testa på att jobba enligt metoden i form av olika grupparbeten. I skrivande stund känns det som att vi fortfarande befinner oss mitt i en process gällande förståelsen för detta tema.

Om jag går tillbaka till mitt första blogginlägg så kan jag konstatera att mina första tankar kring denna metod var försiktigt positiva. Jag filosoferade kring möjligheten att jobba med aktörer inom och utanför skolan och skapa spännande projekt. Detta har vi fått testa på under kompetensveckan på Övningsskolan. Vi har hållit i trådarna för en temadag för åskurserna 7-9 där vi jobbat tillsammans över ämnesgränserna med ett ”Nyhetsteam” bestående av studerande från tre olika ämnen. Under dagen besökte vi även Vasabladet och fick en guidad rundtur, vilket på ett ypperligt sätt förstärkte de teman vi tog upp under resten av dagen. Det mest spännande med projektet var att se hur väl eleverna tog till sig formatet och hur bra de klarade av de utmaningar som vi hade planerat in i dagsprogrammet.

Jag upplever att det kan vara otroligt givande att jobba med ett lärarteam där man utbyter idéer och lär sig av varandra. Under våra förberedelse-sessioner framkom en mängd olika perspektiv på såväl metoder som material och kunskapsmål. En annan personlig reflektion är att det kändes tryggt att hålla lektioner tillsammans med andra intresserade och kunniga handledare. Att ha möjligheten att komplettera och stöda varandra bidrog till en gemytlig stämning under och efter dagen. Jag tror även vårt intresse för temat var något som smittade av sig till eleverna. I mitt tycke är den största fördelen med tematisk undervisning att man kan samla elever som redan har ett intresse för ett tema och tillsammans gå djupare in på ett tema än vad som annars skulle ha varit möjligt. Jag gillar tanken på att göra djupdykning i ämnesövergripande fenomen som t.ex. nyheter/media med en grupp motiverade elever och lika motiverade handledare. Det ger mervärde till båda parterna.

Till de negativa sidorna bör man dock nämna att tiden ofta kan vara en stressande faktor i ämnesövergripande undervisning, dels gällande samplaneringen och fördelning av arbetet mellan lärare, men också under utförandet av lektioner/temadagar. Utifrån vad jag har hört från Övislärare har det ibland känts motigt att jobba med ett stort ä-övergripande projekt just för att det funnits spänningar inom projektgruppen. Min åsikt är att det blir bäst om ä-övergripande projekt får växa fram naturligt och utan tvång.

Gällande hur ”de egna” läroämnena riskerar att försvinna i ämnesövergripande undervisning och debatten kycklingsoppa/tomatsoppa så upplevde jag att detta inte spelade så stor roll under själva genomförandet av vår temadag. Alla ämnen fanns klart och tydligt med, men de blandades ihop på ett naturligt sätt. Jag tror således inte att det finns någon risk för att ett mer holistiskt tillvägagångssätt gällande undervisning skulle radera ut ämnenas roll i skolan.

Min förståelse för detta tema har helt klart förbättrats under dessa månader, även om jag fortfarande uppfattar den bakomliggande teorin kring ä-övergripande undervisning som någorlunda flummig. En tanke är att det kunde fått vara ett större fokus på vetenskapliga artiklar under kursen, så att man på det viset hade kunnat knyta det vi jobbade med under kompetensveckan till den bakomliggande teorin. Å andra sidan har vi haft ett så fullspäckat program under våren så jag är tacksam för att kursen inte varit alltför teoretiskt tung.